CERTIFIKACE

Naše společnost je držitelem těchto certifikátů:

 

certifikát ISOcertifikat ISO 14001

certifikát typuprotokol o zkoušce

Metoda MT je nejpoužívanější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Hlavní aplikace jsou v automobilovém a leteckém průmyslu, dále v energetice a dopravě. Vzhledem ke své relativní jednoduchosti a nenáročnosti na provádění je jednou z nejdůležitějších metod i při servisu provozovaných zařízení. MT jsou zjišťovány povrchové a podpovrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků apod. feromagnetických materiálů. Pro jiné materiály než feromagnetické nelze MT použít.

 

Politika společnosti

jako závazek k zajištění kvality a ochrany životního prostředí pro proces

Vývoje a výroby kovových přepravních systémů pro automobilový a ostatní průmysl

 • Základním principem Politiky společnosti je naplňování přání a požadavků našich zákazníků s důrazem na kvalitu výrobků, jejich technické, estetické a užitné hodnoty, na spolehlivost a flexibilitu jejich dodávek. Snažíme se vždy a všude o maximální spokojenost zákazníka!
 • Zaváděním nových progresivních technologií a rozšiřováním sortimentu výrobků s maximálním zřetelem na potřeby zákazníků, chceme posilovat svou stávající pozici na trhu.
 • Využíváním dlouholetých konstrukčních a výrobních zkušeností, poskytováním komplexních služeb zajišťujících požadavky zákazníků, průzkumem jejich spokojenosti, péčí o klienty a flexibilním přístupem k řešení problémů si udržujeme stávající zákazníky a snažíme se získávat nové.
 • Rozvíjením kvalifikace, znalostí a dovedností zaměstnanců s důrazem na výchovu nových odborníků a uplatňováním procesních postupů při řízení všech činností a procesů, chceme dosáhnout neustálého zlepšování systému řízení kvality a environmentu.
 • V rámci realizace našich činností jsme identifikovali místa způsobující zátěž pro životní prostředí a jejich správným řízením zahrnujícím optimální provoz, pravidelnou údržbu, investice a využívání nových technologií, strojů a zařízení a dále osvětou pracovníků usilujeme o snižování znečisťování životního a ochranu životního prostředí.
 • Stroje, zařízení jako i celá infrastruktura jsou řízeny tak, aby vždy směřovaly k minimalizaci ohrožení znečišťování životního prostředí. Toho dosahujeme hlavně inovací technické základny a uplatňováním dostatečných opatření pro zlepšování technologické kázně, zvyšování odborných znalostí zaměstnanců, jako základní kámen pro zajištění prevence znečišťování a aktivního přístupu k ochraně životního prostředí.
 • Při realizaci produktů respektujeme oprávněné zájmy zákazníků, partnerů, požadavky platné legislativy, standardy, normy a jiné identifikované požadavky zainteresovaných stran souvisejících s řízením naší společnosti jako závazek naší firemní kultury.
 • Z pohledu informační bezpečnosti je cílem společnosti zajištění bezpečnosti informací pomocí přiměřených a odpovídajících opatření, která budou chránit informační aktiva tak, aby poskytly odpovídající míru jistoty.
 • Tento cíl je naplňován vybudováním, zavedením, provozováním, kontrolováním, údržbou a neustálým zlepšováním dokumentovaného systému řízení bezpečnosti informací v kontextu aktivit a rizik společnosti.
 • Základními zdroji pro řízení bezpečnosti informací v rámci organizace jsou právní předpisy, standardy, normy a doporučení, které musí být v procesu řízení bezpečnosti informací respektovány.
 • Pojmem bezpečnost informací rozumíme proces zajišťování ochrany informací na potřebné úrovni z hlediska jejich důvěrnosti, celistvosti, dostupnosti.
 • Organizace naplňuje jednotlivé bezpečnostní cíle pomocí adekvátních opatření, určených v rámci procesu řízením rizik bezpečnosti informací v oblastech organizace bezpečnosti, klasifikace informací, personální a fyzické bezpečnosti, bezpečnosti prostředí, bezpečnosti řízení komunikací a provozu, řízení bezpečnosti přístupu, bezpečnosti vývoje a údržby systémů, řízení kontinuity provozu a souladu s legislativními požadavky, tak, jak je vymezeno v Bezpečnostní politice organizace.

 

Ve Bzenci 1. 5. 2018

Ing. Libor Vaněk
jednatel společnosti