CERTIFIKACE

Naše společnost je držitelem těchto certifikátů:

 

certifikát ISOcertifikat ISO 14001

certifikát typuprotokol o zkoušce

Metoda MT je nejpoužívanější metodou nedestruktivního zkoušení materiálu (NDT). Hlavní aplikace jsou v automobilovém a leteckém průmyslu, dále v energetice a dopravě. Vzhledem ke své relativní jednoduchosti a nenáročnosti na provádění je jednou z nejdůležitějších metod i při servisu provozovaných zařízení. MT jsou zjišťovány povrchové a podpovrchové vady typu trhlin, prasklin, pórů, vměstků apod. feromagnetických materiálů. Pro jiné materiály než feromagnetické nelze MT použít.

Politika společnosti

jako závazek k zajištění kvality a ochrany životního prostředí při návrhu, vývoji a realizaci výrobků.

  • Základním principem Politiky společnosti je naplňování přání a požadavků našich zákazníků s důrazem na kvalitu výrobků, jejich technické, estetické a užitné hodnoty, na spolehlivost a flexibilita jejich dodávek. Snažíme se vždy a všude o maximální spokojenost zákazníka!
  • Zaváděním nových progresivních technologií a rozšiřováním sortimentu výrobků s maximálním zřetelem na potřeby zákazníků, chceme posilovat svou stávající pozici na trhu.
  • Využíváním dlouholetých konstrukčních a výrobních zkušeností, poskytováním komplexních služeb zajišťujících požadavky zákazníků, průzkumem jejich spokojenosti, péčí o klienty a flexibilním přístupem k řešení problémů si udržujeme stávající zákazníky a snažíme se získávat nové.
  • Rozvíjením kvalifikace, znalostí a dovedností zaměstnanců s důrazem na výchovu nových odborníků a uplatňováním procesních postupů při řízení všech činností a procesů, chceme dosáhnout neustálého zlepšování systému řízení kvality.
  • V rámci realizace našich činností jsme identifikovali místa způsobující zátěž pro životní prostředí a jejich správným řízením zahrnujícím optimální provoz, pravidelnou údržbu, investice a využívání nových technologií, strojů a zařízení a dále osvětou pracovníků usilujeme o snižování znečisťování životního prostředí.
  • Stroje, zařízení jako i celá infrastruktura jsou řízeny tak, aby vždy směřovaly k minimalizaci ohrožení znečišťování životního prostředí. Toho dosahujeme hlavně inovací technické základny a uplatňováním dostatečných opatření pro zlepšování technologické kázně, zvyšování odborných znalostí zaměstnanců, jako základní kámen pro zajištění prevence znečišťování a aktivního přístupu k ochraně životního prostředí.
  • Při realizaci produktů respektujeme oprávněné zájmy zákazníků, partnerů, požadavky platné legislativy, standarty, normy a jiné identifikované požadavky zainteresovaných stran souvisejících s řízením naší společnosti jako závazek naší firemní kultury.

 

Ve Bzenci 15. 6. 2015                                                                              

Ing. Libor Vaněk
jednatel společnosti

 

Politika kvality společnosti SMR PLUS, s.r.o (dokument ke stažení  - 1,1MB)